Naciek Rożniawskich speleologów
Naciek Rożniawskich speleologów, to jeden z największych wytworów naciekovych  - kolumn - na świecie.  Nadal jest jeszcze zapisany w księdze rekordów Guinessa, jako największa naciekowa kolumna na świecie. Był by to ogromny paradoks, gdyby u nas w umiarkowanym paśmie klimatycznym była największa naciekowa kolumna na świecie. Najlepsze warunki na wytwarzanie się wielkich jaskin oraz nacieków jest w  paśmie klimatycznym tropów.  Prawie tam były odkryte największe słupy naciekowe. Największy z objawionych słupów znajduje się w jaskini  Cueva San Martin Infierno na Kubie i jego wysokość wynosi 67,2 m.
   Unikalnym dziełem przyrody jest jednak istnienie słupu naciekowego w wysokości 34 m i ważącego około 2.000 ton v Jaskini Krasnohorskej, znajdującej się w umiarkowanym paśmie klimatycznym. Jeśli nawet potrafimy pojąć okoliczności sprzyjające narastaniu słupa, nie łatwo zrozumieć fakt, że stalo się to podczas niecałych 10 tysięcy lat. Górna granica wieku słupa była określona na podstawie badań próbki, wziętej z warstwy powierzchniowej jego poprzednika, leżącego pod nim i badanego metodą C14. Przybywa mu rocznie ponad 200 kg masy naciekowej. Dla porównania średnia ilość narostu masy naciekowej na stalaktytach Krasu Słowackiego wynosi 1 gram w ciągu dziesiątek lub setek lat. Jakie są więc te warunki jego narastania ?

   Największy wpływ na narastanie stalagmitów ma ilość roztworów, które na nie napływają. O 2
Główny dopływ roztworu na słup.50 m wyżej na planinie nad jaskinią znajduje się wielki lejek krasowy o średnicy około 250 m. Lejek ten dostarcza wystarczające ilości roztworu na narastanie nacieku. Ważne jednak jest to, że kanał krasowy z lejka, doprowadzający również do jaskini  i agresywne wody ze śniegu, nie przyłącza się do stropu jaskini. Główny dopływ roztworu na słup przycieka ze stalaktytu w kształcie poziomicy. Na wierzchu na planinie nad słupem rośnie las, w którym gleba zawiera średnio 2,55 objętościowych % CO2 ( maks. 4,4 obj. % ). W Sali Olbrzymów było zmierzone zawarcie maks. 0,41 obj. %. Różnica ta jest wynikien intensywnej krystalizacji wapnia do naciekowej formy z roztworu padającego na słup. Dopóki słup był mniejszy proces krystalizacji powstawał również jako efekt przesycenia kropli, padającej z wielkiej wysokości (równanie Bernoulliego). Póżniej roztwór obciekał wolnie powierzchnię słupa, krystalizując podczas ściekania, dzięki czemu słup poszerzał się. Podobny efekt jest również na skośnych ścianach jaskiń. Pomógł również przypadek.
Kvapeľ rožňavských jaskyniarov – Naciek Rożniawskich speleologów.
Słup ma dwa wierzchołki. Widok z wyższego na niższy.Główny wierzchołek jest połączony ze stropem. Słup jest więc stalagnatem.Stalaktyty w dolnej części słupa. Za najniższy punkt słupa uważa się stalaktyt na jego prawej stronie.Wierzcholek zwalonego poprzednika Kvapľa rožňavských jaskyniarov – Nacieku Rożniawskich speleologów.
(c)  RNDr. Jaroslav Stankovič